Uniwersytet w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bg.uws.edu.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-11

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Puste linki
 • Redundantne linki
 • Układ stopki strony zbudowany na tabeli
 • Justowanie tekstu
 • Atrybut access key
 • Tekst podkreślony
 • Przeskoki między poziomami nagłówka (brak nagłówków pośrednich)
 • Uszkodzony link do tej samej strony
 • JavaScript jump menu
 • Brakujące etykiety w formularzach (label)
 • Formant formularza bez etykiety z tytułem
 • Brakujący link pod przyciskiem
 • Brakujący alternatywny tekst do obrazka
 • Materiał Audio/Video wykonany w HTML5
 • Zestaw pól nie ma legendy
 • Strona nie ma nagłówka pierwszego poziomu
 • Kilka obrazków ma ten sam tekst alternatywny
 • Linki do wideo na Youtube bez tekstu alnternetywnego w filmie
 • Zbyt długi tekst alternatywny
 • Sporadycznie zdarza się że plik PDF nie jest dostępny cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej osobą kontaktową jest Pani Magdalena Chromińska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.:+48 25 643 17 53. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu zwrotnego.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Za niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę do pełnomocnika Rektora - koordynatora ds. dostępności jako osoby nadzorującej na adres:

Dr Monika Niedziółka - pełnomocnik Rektora - koordynator ds. dostępności
Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
ul. ks. J. Popiełuszki 9
08-110 Siedlce
tel. 25 643 17 24
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można także złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Dostępni są tłumacze polskiego języka migowego (PJM):

Aplikacje mobilne

Z naszych systemów można również korzystać za pomocą aplikacji mobilnych:

Informacje uzupełniające

W Uniwersytecie w Siedlcach w ramach projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich:

utworzono szereg trwałych rozwiązań, które służą podniesieniu dostępności Uniwersytetu w aspekcie potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań inkluzyjnych oraz likwidację barier architektonicznych.